ชื่อผลงานวิจัย
การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย (Talent Management: Global Concepts and Experiences from Thai Public Sector)
ตำแหน่ง
อ.ดร.
ผู้วิจัย
สุนิสา ช่อแก้ว
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559
ผลงานวิจัย