ชื่อผลงานวิจัย
การจัดเก็บภาษีโดยใช้แรงงาน: การเกณฑ์ทหารในยุค Thailand 4.0
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2561