ชื่อผลงานวิจัย
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปี พ.ศ.
2558