ชื่อผลงานวิจัย
การกำกับดูแลด้านความมั่งคง (รูปแบบผสม) และการเจรจาสันติภาพ : ปตานี (ไทย) มินเดเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)
ตำแหน่ง
ผ.ศ.ดร.
ผู้วิจัย
จันจิรา สมบัติพูนศิริ
สาขาวิชา
อดีตคณาจารย์ประจำ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2560
ผลงานวิจัย