ชื่อผลงานวิจัย
การกำกับดูแลของรัฐ: กรณีศึกษาด้านกิจการโทรคมนาคม
ตำแหน่ง
ศ.ดร.
ผู้วิจัย
อัมพร ธำรงลักษณ์
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.
2559