ชื่อผลงานวิจัย
กองทัพไทยในการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง : การปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองของทหารและการสถาปนาความมั่นคงของประชาธิปไตย
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง
หน่วยงานที่สนับสนุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปี พ.ศ.
2558