ชื่อผลงานวิจัย
กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (Mechanisms to Manage Trans boundary Environmental Problems)
ตำแหน่ง
รศ.ดร.
ผู้วิจัย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ
หน่วยงานที่สนับสนุน
กองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
ปี พ.ศ.