อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย (United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) And Its Implementation in Thailand)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย (United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and Its Implementation in Thailand ) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะภารกิจหน้าที่ วิธีการและรูปแบบการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับกรอบกติกาของอนุสัญญาฯ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ในการศึกษา คือ การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
       ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยถือว่ายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยมีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ (1) การขาดการให้ความสำคัญในระดับนโยบาย (2) ความไม่จริงจังในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ข้อจำกัดในการดำเนินงานของคณะกรรมการ (4) ข้อจำกัดด้านจำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร (5) ปัญหาด้านการอนุวัติการกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณี (6) การขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ และ (7) การขาดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลภายใต้อนุสัญญาฯ ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของนโยบาย (Policy Framework) ส่วนของกฎหมาย (Legal Framework) และส่วนขององค์กร (Institutional Framework) โดยควรแบ่งแนวทางในการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพและความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ UNCLOS (2) การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้เป็นไปตามพันธกรณีอย่างจริงจัง (3) การเพิ่มงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปต่อเนื่อง และ (4) การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ

                                                                                                                                  รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
                                                                                                                           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์