หนังสือชุด สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม  แห่งคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้  จึงได้จัดทำโครงการ  “หนังสือชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม”  ซึ่งเป็นการรวมงานเขียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  พรรคการเมืองของประเทศต่างๆ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศอาเซียนบวกสามทั้ง 13 ประเทศ ได้แก่
1.ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  
3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic of Lao)  
5.สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of  Malaysia)  
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)                 
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)  
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)                       
10. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)  
11. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)
12. ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
13. สาธารณรัฐเกาหลี  (Republic of Korea)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม โทร.02-696-5336 หรือ E-mail: djc_center@yahoo.com