พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่

ในรอบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหาหนังสือทางวิชาการของไทยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจที่จะสามารถครอบคลุมทุกประเด็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ง่ายนัก หนังสือ “ พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่” เล่มนี้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถานปนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการรวบรวมพลังทางปัญญา และความมีสปิริตร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาบริหารรัฐกิจ ของคณะรัฐศาสตร์ ผ่านงานเขียนซึ่งมีความหลากหลายในความเชี่ยวชาญและความสนใจในประเด็นใหม่ๆ ด้านการบริหารทั้ง ด้านนโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ ด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย 7 บทความที่มีลักษณะของบทความวิจัยและบทความเชิงวิชาการทั่วไป