ดิเรกทอล์ค 2561: ความขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย

งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อนำไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกปัญญาชนสาธารณะที่มีผลงานทางความคิดโดดเด่นมากล่าวปาฐกถาในนามของท่านดิเรก ชัยนาม อดีตคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ ผู้นำทางการเมือง นักการทูต และรัฐบุรุษคนสำคัญของสังคมไทยที่สร้างคุณงามความดีไว้มากมายเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยในปี 2561 ผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นนักวิชาการและปัญญาชนสาธารณะคนสำคัญของสังคมไทย มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ปริศนาความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งเนื้อหาของปาฐกถาชิ้นนี้มีความละเอียด หนักแน่น และรอบด้าน ต่อการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงลึกซึ้งต่อสังคมไทย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม ปาฐกถาของอาจารย์ผาสุกไม่เพียงชี้ถึงสาเหตุที่มาและผลกระทบของความเหลื่อมล้ำเท่านั้น แต่ยังถกถียงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ หากมีความเข้าใจและเจตจำนงร่วมกันของคนในสังคมอย่างถูกต้อง ข้อคิดหลายประการจากปาฐกถามีความสำคัญต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะ รวมทั้งช่วยจุดประกายให้ชุมชนวิชาการขบคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป