การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา

หนังสือ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา

โดย : สุนิสา ช่อแก้ว

จำนวน : 456 หน้า

ราคา : 380 บาท

          หนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา” ช่วยเปิดพรมแดนความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า “การบริหารจัดการบุคคล” ในทั้งระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งการบริหารบุคคลในระดับปัจเจก โดยที่ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา” เริ่มต้นจากการแสดงให้เราได้เห็นและเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ช่องทางการซื้อ สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์