การต่างประเทศไทยร่วมสมัยพหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ

ยุคสมัยแห่งความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของสังคมในปัจจุบัน คือการที่ประเทศต่างๆ หันกลับมาเน้นย้ำการรักษา“ผลประโยชน์แห่งชาติ” กันอย่างหนักหน่วง จนทำให้นักศึกษาและคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับองค์ความรู้ และแนวทางการทำความเข้าใจบทบาทของรัฐมากนักเกิดคำถามขึ้นว่า “หรือว่ากระแสของความร่วมมือระหว่างรัฐและการรวมตัวของ ภูมิภาคจะเลือนหายไป” หรือแท้ที่จริงแล้ว มิติการให้ความหมายของผลประโยชน์ของรัฐ ต่อรูปแบบและทางเลือกนโยบายต่างประเทศได้เคลื่อนที่ผ่านกระแสความ ผันผวนดังกล่าวด้วย