อ.ดร.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา (Dr.Siremorn Asvapromtada)

อ.ดร.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา (Dr.Siremorn Asvapromtada)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: siremorn@tu.ac.th

การศึกษา:

Ph.D. in International Relations, Florida International University, Miami, FL, USA
M.A. in International Studies, Florida International University, Miami, FL, USA
M.A. in Latin American Studies, Georgetown University, Washington, DC, USA
B.A. in Political Science (First Class Honor), Thammasat University, Bangkok, Thailand

ประเด็นทางวิชาการที่สนใจ:

ภูมิภาคละตินอเมริกา
องค์การและความร่วมมือระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค
นโยบายต่างประเทศ

วิชาที่เปิดสอน:

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา
ร.375 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา
ร.386 การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา