อ.ดร.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา (Siremorn Asvapromtada)

อ.ดร.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา (Dr.Siremorn Asvapromtada)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2314
หมายเลขโทรสาร: 02-224-1406
อีเมล์: siremorn_a@yahoo.com

การศึกษา:

M.A. in Latin American Studies, Georgetown University, May 2011
B.A. in Political Acience (First Class Honor), Thammasat University, March 2007

ประเด็นทางวิชาการที่สนใจ:

การเมืองและนโยบายต่างประเทศของรัฐในลาตินอเมริกา
การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค (Regional integration) ของลาตินอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับลาตินอเมริกา

วิชาที่เปิดสอน:

ร.290 องค์การระหว่างประเทศ
ร.377 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม