อ.วิโรจน์ อาลี (Virot Ali)

อ.วิโรจน์ อาลี (Virot Ali)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: virot_ali@hotmail.comavirot@tu.ac.th

การศึกษา:

M.A. (Econ) in Economic and Social Studies (Government-Political Science), The University of Manchester, England
ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจวิชาการ:

เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจการเมืองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความวิชาการ:

“รัฐสวัสดิการยุโรปและความสามารถในการแข่งขันในกระแสโลกาภิวัตน์”, ใน October Around the World, ปกป้อง จันทร์วิทย์ (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: Open Books.
“การขยายาอำนาจของสหรัฐฯ และปัญหาทางโครงสร้างของอิรัก”, ใน วารสาร ปxป, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
“พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยสู่โครงสร้างทางการเมืองแบบอประชาธิปไตย”, ใน วารสาร ปxป, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
“รัฐ บรรษัทข้ามชาติและการเมืองระหว่างประเทศที่มองไม่เห็น”, ใน วารสาร ปxป, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (บรรณาธิการ), กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

วิชาที่เปิดสอน:

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา
ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ