อ.วศิน ปั้นทอง (Wasin Punthong)

อ.วศิน ปั้นทอง (Wasin Punthong)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: wasin.punthong@gmail.com

การศึกษา:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐกิจ, รัฐและสังคม: การเมืองและความมั่นคง, คณะสลาโวนิกและยุโรปตะวันออกศึกษา, มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ (ภูมิภาคทะเลบอลติกศึกษา), สถาบันการเมืองโยฮัน สไกท์, มหาวิทยาลัยตาร์ตู,
เอสโตเนีย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลทุนภูมิพล), คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การเมืองและสังคมของประเทศบอลติก
ความมั่นคงไซเบอร์
สหภาพยุโรป

ลงานวิจัย:

รายงานการศึกษาเรื่อง พันธกรณีและมาตรการระหว่างประเทศในการจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
ผู้ให้ทุน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (2562)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง นวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษากาดกองเก่า ผู้ให้ทุน มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (2563)

การบริโภคข่าวสารการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผู้ให้ทุน ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม (2563)