อ.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (Purawich Watanasukh)

อ.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (Purawich Watanasukh)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: purawichw@gmail.com

การศึกษา:

PhD candidate in political science University of Canterbury, New Zealand
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

สถาบันการเมือง
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ผู้นำทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเมืองการปกครองไทย
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ผลงานวิจัย:

งานวิจัย

ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และ ณัชชาภัทร อมรกุล (2565). โครงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบรัฐสภาไทย (ภายใต้โครงการทบทวนองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ). วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
– ณวัฒน์ ศรีปัดถา, สมเกียรติ นากระโทก และปุรวิชญ์ วัฒนสุข (2565). การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภา โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU). สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า.

หนังสือ:

– สติธร ธนานิธิโชติ, ณัชชาภัทร อมรกุล และปุรวิชญ์ วัฒนสุข (2565). การศึกษาอนาคต และฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติของพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
– ปุรวิชญ์ วัฒนสุข และ วีระ หวังสัจจะโชค (2564). ไป (ไม่) ถึงฝั่งฝัน: ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แนวคิด กรณีศึกษา และการนำมาใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.