ผศ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (Asst.Prof.Dulyaphab Chaturongkul)

ผศ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (Asst.Prof.Dulyaphab Chaturongkul)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  dcha2536@gmail.com

การศึกษา:

M.Sc. in Political Theory, London School of Economics and Political Science, United Kingdom
B.A. in Philosophy, Politics and Economics, University of York, United Kingdom

ความสนใจทางวิชาการ:

ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
ประวัติความคิดทางการเมือง
ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม