อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (Dulyaphab Chaturongkul)

อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล (Dulyaphab Chaturongkul)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

M.Sc. in Political Theory, London School of Economics and Political Science, United Kingdom
B.A. in Philosophy, Politics and Economics, University of York, United Kingdom

ความสนใจทางวิชาการ:

ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
ประวัติความคิดทางการเมือง
ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม