อ.ดร.นาอีม แลนิ (Naim Laeni)

อ.ดร.นาอีม แลนิ (Naim Laeni)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
อีเมล์:  naimnl@tu.ac.th

การศึกษา:

Ph.D. in Spatial Planning and Environment (2021), University of Groningen, the Netherlands
M.Sc. in Spatial Sciences (Research) (2017), University of Groningen, the Netherlands
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)

ความสนใจทางวิชาการ:

นโยบายการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
นโยบายและกระบวนการวางแผนเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional analysis and design)
วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะแบบเน้นการตีความ (Interpretative approach to public policy)

ผลงานวิชาการ (บางส่วน):

บทหนังสือ (Book chapter)

Laeni, N., Ovink, H., Busscher, T., Handayani, W., & Brink, van den, M. (2021). A transformative process for urban climate resilience: The case of Water as Leverage Resilient Cities Asia in Semarang, Indonesia. In R. De Graaf-van Dinther (Ed.), Climate resilient urban areas: Governance, design and development in coastal delta cities (pp. 155-173). (Palgrave Studies in Climate Resilient Societies). Palgrave MacMillan.

บทความในวารสารวิชาการ (Journal articles)

Laeni, N., van den Brink, M.A., & Arts, J. (2021). Institutional Conditions for Inclusive, Flood Resilient Urban Deltas: A Comparative Institutional Analysis of Two International Resilience Programs in Southeast Asia. Water, 13(18), 2478.

Laeni, N., van den Brink, M.A., Busscher, T., Ovink, H., & Arts, J. (2020). Building Local Institutional Capacities for Urban Flood Adaptation: Lessons from the Water as Leverage Program in Semarang, Indonesia. Sustainability, 12(23), 10104.

Laeni, N., van den Brink, M. A., Trell, E. M., & Arts, E. J. M. M. (2020). Going Dutch in the Mekong Delta: a framing perspective on water policy translation. Journal of Environmental Policy & Planning, 1-18.

Laeni, N., van den Brink, M.A., & Arts, J. (2019). Is Bangkok becoming more resilient to flooding? A framing analysis of Bangkok’s flood resilience policy combining insights from both insiders and outsiders. Cities, 90, 157-167.