อ.ชาลินี สนพลาย (Chalinee Sonphlay)

อ.ชาลินี สนพลาย (Chalinee Sonphlay)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: ch.sonphlay@gmail.com

การศึกษา:

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2557

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองท้องถิ่น
กีฬากับการเมือง
การเมืองของการเลือกตั้ง

ผลงานวิจัย:

การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่ในการเมืองท้องถิ่นไทย