อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ (Chayanit Poonyarat)

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ (Chayanit Poonyarat)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  pchayani@tu.ac.th

การศึกษา:

M.A. (International Peace Studies), University of Notre Dame, U.S.A.
ร.บ. สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่เปิดสอน:

ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
ร.311 การเมืองภาคประชาชน
ร.415 สัมมนา: ความรุนแรงและสันติวิธีในการเมือง
ร.429 สัมมนาเรื่องผู้นำทางการเมือง