ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ (Prof.Dr.Amporn Tamronglak)

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ (Prof.Dr.Amporn Tamronglak)
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A.P.A. (Public Administrations), Northern Illinois University, USA
Ph.D. (Public Administration/Public Affairs), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

วิชาที่เปิดสอน:

ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
ร.242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
ร.342 เทคนิคการบริหารและการจัดการ
ร.345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
ร.346 การบริหารโครงการ
ร.347 การประเมินผลโครงการ
ร.568 การศึกษาค้นคว้าตำราเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ