ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (Prof.Dr.Chaiwat Satha-Anand)

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (Prof.Dr.Chaiwat Satha-Anand)
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  islmnv@tu.ac.th

ตำแหน่ง:

อดีตหัวสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ
รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

การศึกษา:

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Political Science), University of Hawaii at Manoa, U.S.A., 1981

วิชาที่เปิดสอน:

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
ร.412 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสังคมและการเมือง
ร.415 สัมมนา: ความรุนแรงและสันติวิธีในการเมือง

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองมนุษย์: รัฐศาสตร์ทวนกระแส (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2528).
ราวกับมีคำตอบ (กรุงเทพฯ: บริษัท ส่องศยาม จำกัด, 2533).
มีกรอบไม่มีเส้น (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2538).
อาวุธมีชีวิต?: แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2546).
แผ่นดินจินตนาการ: รัฐและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2551) (บรรณาธิการ).
ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง:” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551).