ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม (Prof.Dr.Jaran Maluleem)

ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม (Prof.Dr.Jaran Maluleem)
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
สถานที่ทำงาน: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  mjaran@tu.ac.th

การศึกษา:

B.A. in Political Science, Aligarh Muslim University, India (1978)
M.A. in Political Science, Aligarh Muslim University, India (1980)
M.Phil. in West Asian Studies, Aligarh Muslim University, India (1986)
Ph.D. in West Asian Studies, Aligarh Muslim University, India (1989)
Diploma in Applied Arts, Aligarh Muslim University, India

ผลงาน (บางส่วน):

Arab Spring: การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2556).
อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง: ความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2555).
OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2555).
อิรักหลังสงคราม (กรุงเทพฯ: ภราดรสาร, 2547).
เอเชียตะวันตกศึกษา: ภาพรวมทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันตกศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541).

วิชาที่เปิดสอน:

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา
ร.326 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ร.376 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศระดับสูงและเหตุการณ์ปัจจุบัน