รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (Assoc.Prof.Dr.Trairat Pokapalakorn)

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (Assoc.Prof.Dr.Trairat Pokapalakorn)
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

การคลังสาธารณะ
การบริหารโครงการ

วิชาที่เปิดสอน:

ร.250 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ร.346 การบริหารโครงการ
ร.347 การประเมินผลโครงการ
ร.360 การบริหารการคลังและงบประมาณ
ร.463 สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ