รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ (Assoc.Prof.Dr.Soparatana Jarusombat)

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ (Assoc.Prof.Dr.Soparatana Jarusombat)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  moomjaru@tu.ac.th

การศึกษา:

รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2527
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2532
Ph.D. (Urban Environmental Engineering & Management Program), Asian Institute of Technology (AIT), พ.ศ. 2542

ความสนใจทางวิชาการ:

นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารรัฐกิจไทย
วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัย:

จัดการปัญหาขยะช่วงวิกฤตน้ำท่วมของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร

การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล

ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)

ผู้ประสานงานชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14)

กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

บทความ:

กลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ”Institutional  Arrangements  to  Manage  Transbounday  Environmental  Problems”

หนังสือ:

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับการดำเนินงานของประเทศไทย

พลิกภาครัฐ สู่การบริหารจัดการยุคใหม่

นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม