รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (Assoc.Prof.Dr.Attasit Pankaew)

รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (Assoc.Prof.Dr.Attasit Pankaew)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2346
อีเมล์: adp@tu.ac.thden605@yahoo.com

การศึกษา:

Doctoral of Philosophy in Political Science, Georgia State University, U.S.A., 2004 – 2010
Master of Public Administration, Georgia State University, U.S.A., 2002 – 2004
รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 – 2543
เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536 – 2540

ความสนใจทางวิชาการ:

พฤติกรรมการเมืองและความเห็นสาธารณะ (พฤติกรรมการเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ จิตวิทยาการเมือง และผลกระทบของการออกแบบสถาบันต่อพฤติกรรมการเมือง)
สถาบันทางการเมือง (การออกแบบสถาบันการเมือง ระบบเลือกตั้ง รัฐสภา พฤติกรรม ส.ส./ส.ว. และจริยธรรมนักการเมือง)

หนังสือ:

เลือกเพราะชอบ: พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. ๒๕๕๐
สมุดพกนักการเมือง ’54 – ’55 (บรรณาธิการ)
สมุดพกนักการเมือง ’51 – ’53 (บรรณาธิการ)

บทความ:

“สองคนยลตามช่อง? การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัด: กรณีศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” วารสารธรรมศาสตร์ 33: 1 (มกราคม – เมษายน 2557).
“เบื่อการเมือง: สาเหตุ?” รัฐศาสตร์สาร 34: 1 (มกราคม – เมษายน 2556).
“การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 9: 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2554).

วิชาที่เปิดสอน:

ร.221: พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
ร.300: วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
ร.360: การบริหารการคลังและงบประมาณ