ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (Prof.Dr.Attakrit Patchimnan)

ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (Prof.Dr.Attakrit Patchimnan)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2310
อีเมล์: attakritp219@gmail.com

การศึกษา:

Ph.D. in Economics and Political Science, Claremont Graduate University, 2007
M.A. in Economics, Claremont Graduate University, 2001
B.A. in Business Economics, Pitzer College (Claremont Colleges), 1999

การเข้าอบรมหลักสูตร:

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 (ปนป.)

ความสนใจทางวิชาการ:

International Trade Theory
Public Choice Theory
Public Finance and Public Economics
Game theory and Institutional Changes
Political Economy of Trade
International Political Economy
Regime Transitions and Economic Liberalization
Political Parties and Interest Groups
International Trade and Finance
Trade and Development Policy

ตำราวิชาการ:

แนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับการออกแบบนโยบายสาธารณะและการยกระดับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (2558)
การศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับการบริหารและจัดการสาธารณะสมัยใหม่ (2558)
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสำหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย (2558)
การวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐ (2557)
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง (2555)
การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้เเนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ (2555)