รศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว (Assoc.Prof.Dr.Sunisa Chorkaew)

ศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว (Assoc.Prof.Dr.Sunisa Chorkaew)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: sunisa.mpa@gmail.com

การศึกษา:

Ph.D. in Development Administration, National Institute of Development Administration
Master of Public Administration (Honors), National Institute of Development Administration
Bachelor of Arts in Political Science (1st Class Hon.), Kasetsart University

ประเด็นทางวิชาการที่สนใจ:

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
การพัฒนาองค์การและความก้าวหน้าในอาชีพ
ความสามารถในการมีงานทำ (Employability)

วิชาที่เปิดสอน:

ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ร.357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์