ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn)

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: supasawad@yahoo.comcsupasaw@tu.ac.th

การศึกษา:

Doctor of Political Science, Kobe University, Japan, 2547
MSc (Local Governance), University of Birmingham, UK, 2541
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539

รางวัลที่ได้รับ:

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
รางวัลชมเชย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัย “โครงการสถานภาพและบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในอนาคต,” 2546

ผลงานวิชาการ
(บางส่วน):

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโดย The United Nations Development Programme (UNDP), Thailand, 2013.
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (ร่วมวิจัย). โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่างท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 – 2556.
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์. การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ: ศึกษาผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

วิชาที่เปิดสอน:

ร.222: การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ร.322: สถาบันการเมืองรัฐธรรมนูญ
ร.424: สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย