ศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ (Prof.Dr.Siriporn Wajjwalku)

ศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ (Prof.Dr.Siriporn Wajjwalku)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

B.A. in Political Science (International Relations) (Honor), Thammasat University
Certificate on Japanese Language, Nagoya University
M.A. in Law (International Relations), School of Law, Nagoya University
Ph.D in Law (International Relations), School of Law, Nagoya University
Degree awarded (Rombun Hagasei), School of Law, Nagoya University

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมือง และนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น
ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา และความมั่นคงทางอาหาร
ภูมิภาคนิยม (Regionalism) และการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค (Regional integration)
ความเชื่อมโยงข้ามชาติ (Transnationalism) และการจัดการพรมแดน (Trans-border management)

วิชาที่เปิดสอน:

ร.371 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.373 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
ร.381 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ
ร.384 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
ร.397 การเมืองขององค์กรและการพัฒนาระหว่างประเทศ
ร.490 สัมมนา: ความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.496 สัมมนา: ประเทศมหาอำนาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้