รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (Assoc.Prof.Dr.Vannapar Tirasangka)

รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (Assoc.Prof.Dr.Vannapar Tirasangka)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-696-5336
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1406
อีเมล์: vannapar_b@hotmail.com

การศึกษา:

นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท, ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัย Nantes, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน:

ปริญญาเอก, ด้านกฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัย Nantes, ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ช่วยวิจัย สาขานิติศึกษาทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 – 2542

บทความ (บางส่วน):

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 – 2553
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน

“ความท้าทายของ กสทช. กับกระบวนการสรรหาที่ต้องจับตามอง” มติชนออนไลน์ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2554).
“การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวในกิจการโทรคมนาคม” มติชนออนไลน์ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2554).
“คุณ (ฆ่า) ค่าของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” www.pub-law.net (มีนาคม พ.ศ. 2555).
“เกร็ดความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส” www.pub-law.net (เมษายน พ.ศ. 2555).
“เรียกร้องการปฏิรูป เริ่มจากปฏิรูปตัวเองก่อนดีไหม เพื่อสังคมที่เป็นประชาธิปไตย” มติชนออนไลน์ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557).