รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (Assoc.Prof.Dr.Vannapar Tirasangka)

รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (Assoc.Prof.Dr.Vannapar Tirasangka)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-696-5336
อีเมล์: vannapar_b@hotmail.com

การศึกษา:

นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท, ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัย Nantes, ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก, ด้านกฎหมายมหาชน (Doctorat en Droit, Mention très honorable à l’unanimité des membres du jury) มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน:

– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔
– อนุกรรมการกระจายอำนาจ (ด้านกฎหมาย) สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ปัจจุบัน
– อนุกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน
– อนุกรรมการวิทยาลัยพัฒนาข้าราชการ สาขากระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน
– กรรมการประเมินผลงานข้าราชการสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรกระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
– กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน
– รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU RAC) พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน

บทความ (บางส่วน):

“ความท้าทายของ กสทช. กับกระบวนการสรรหาที่ต้องจับตามอง” มติชนออนไลน์ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2554).
“การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวในกิจการโทรคมนาคม” มติชนออนไลน์ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2554).
“คุณ (ฆ่า) ค่าของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” www.pub-law.net (มีนาคม พ.ศ. 2555).
“เกร็ดความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส” www.pub-law.net (เมษายน พ.ศ. 2555).
“เรียกร้องการปฏิรูป เริ่มจากปฏิรูปตัวเองก่อนดีไหม เพื่อสังคมที่เป็นประชาธิปไตย” มติชนออนไลน์ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557).