ศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ (Prof.Dr.Bunpot Gumnerdsiri)

ศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ (Prof.Dr.Bunpot Gumnerdsiri)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  gbunpot@tu.ac.th

การศึกษา:

อ.บ. ประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Magister (M.A.) (Diplomatischer Dienst and Internationale Organisationen), Diplomatischer Akademie, Vienna, Austria
Doktors der Philosophie (magna cum laude) (Internationale Politik), Ludwig Maximilian University, Germany

ความชำนาญ:

การทูต
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เน้นภูมิภาคยุโรป)
นโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจ
อารยธรรมโลก

ผลงานตำรา:

ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ: การถ่ายทอดประเพณีทางการทูต. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ.1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947. กรุงเทพฯ:
โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

ผลงานวิจัย:

ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ: การถ่ายทอดประเพณีทางการทูต. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
ประวัติศาสตร์การทูตยุโรปตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ.1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947. กรุงเทพฯ:
โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) อันนำไปสู่การเปิดกำแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1989. ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

บทความวิชาการ:

“ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการบูรณาการ.” ใน การบูรณาการยุโรปเบื้องต้น, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ, 2552.
“การปลอมเอกสารที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์.” ใน วิเทศคดี วิเทโศบาย: รวมบทความด้านการระหว่างประเทศในโอกาสเกษียณอายุราชการรองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ, 2556.

วิชาที่เปิดสอน:

ร.272 ประวัติศาสตร์การทูต
ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล
ร.381 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ