ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (Prof.Dr.Chalidaporn Songsamphan)

ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (Prof.Dr.Chalidaporn Songsamphan)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
E-mail: medusa@tu.ac.thchalidaporn@gmail.com

ตำแหน่งในปัจจุบัน:

กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2544 – ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษา โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข)
กรรมการ กองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ผู้เขียนคอลัมน์ “หมายเหตุการณ์” ในเนชั่นสุดสัปดาห์

การศึกษา:

รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2526
Doctor of Philosophy in Political Science, Claremont Graduate School, California, USA, 1991 (Dissertation title: Supernatural Prophecy in Thai Politics: A Role of Cultural Element in Coup-Decision Making)

ตำแหน่งในอดีต:

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการชุดโครงการวิจัย “ความเป็นธรรมทางสุขภาพ: องค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายติดตาม” สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์สาร
ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “เปิดประเด็น” และ “บ้านนี้เมืองนี้”
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ชีวิตกับงาน” (2538) และ “ถามตรง ” (2538–2539) ทาง UBC

ความสนใจทางวิชาการ:

ทฤษฎีและแนวคิดการเมืองเปรียบเทียบ
แนวคิดทางการเมืองสตรีนิยม (Feminist Political Theory)
สตรินิยมและเพศวิถี (Feminism and Sexuality)
เพศสภาพและความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งสาธารณะ (Public Conflict Management and Resolution)
ขอบข่ายการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Epistemology and Political Science)
วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ (Social Science Methodology)

วิชาที่สอน:

ร.211: ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ร.307: ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม
ร.320: การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ร.406: สัมมนา: สตรีกับการเมือง
ร.424: สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย