รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง (Assoc.Prof.Dr.Chanintira na Thalang)

รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง (Assoc.Prof.Dr.Chanintira na Thalang)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  nchanint@tu.ac.th
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Chanintira_Na_Thalang2
Academia.edu: https://thammasat.academia.edu/ChanintiranaThalang

การศึกษา:

PhD. in Politics, University of Bristol, Thesis Title: ‘State, Society and Social Control in Indonesia: A comparative study in the cases of East Timor and Aceh’
MSc. in Development, Administration and Planning, University of Bristol
รัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงาน
(บางวิชาที่เปิดสอน):

ร.330 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.371 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.427 ชนชาติ วัฒนธรรมและปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.436 สัมมนารัฐและสังคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝั่งทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือ:

ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และภิญญ์ ศิรประภาศิริ. 2559. ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน: จากสมาคมสู่ประชาคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชนินท์ทิรา ณ ถลาง. 2558. โอกาสและความท้าทายในการเจรจาเพื่อสันติภาพในอาเจะห์: บทเรียนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทหนังสือ:

Chanintira na Thalang. 2019. “The State of International Relations (IR) as a Discipline in Southeast Asian Studies in        Thailand. In International Relations as a Discipline in Thailand: theory and sub-fields, edited by Chanintira na            Thalang,Soravis Jayanama and Jittipat Poonkham, 173-193, London and New York: Routledge.
Chanintira na Thalang. 2019. “Why are conceptual and theoretical discussions more common in Thai politics than in        IR in Thailand? Comparing and reflecting on the state and status of politics and IR in Thailand.” In International          Relations as a Discipline in Thailand: theory and sub-fields, edited by Chanintira na Thalang, Soravis Jayanama        and Jittipat Poonkham, 230-239, London and New York: Routledge.
Chanintira na Thalang and Pinn Siraprapasiri. 2016. “ASEAN’s (Non-) Role in Settling Ethnic Conflicts in Southeast        Asia: Obstacles to Institutionalisation.” In Institutionalizing East Asia Mapping and Reconfiguring Regional                  Cooperation, edited by Alice D. Ba, Cheng-Chwee Kuik and Sueo Sudo, 131-155, Oxford and New York:                  Routledge.

บทความวิชาการ:

Chanintira na Thalang and Chontida Ouikool. “The Immobility Paradox in Thailand’s Southern Border Provinces”            (forthcoming 2018).
Chanintira na Thalang and PinnSiraprapasiri. 2017 “The Politics of Peace Negotiations: Comparing Aceh and                Thailand’s Southern Border Provinces.” Asian Survey57 (4): 690-715.
Chanintira na Thalang. 2017. “‘An Honest Broker?’ Malaysia’s Role in Two Southeast Asian Insurgencies.” Australian       Journal of International Affairs71 (4): 389-404.
Pinn Siraprapasiri and Chanintira na Thalang. 2016. “Towards the ASEAN Community: Assessing the Knowledge,          Attitudes, and Aspirations of Thai University Students.” Journal of Current Southeast Asian Affairs 35 (2): 113–14.
Yuki Fukuoka and Chanintira na Thalang. 2014. “The Legislative and Presidential Elections in Indonesia in                    2014.” Electoral Studies 36: 230-235.
Chanintira na Thalang. 2012. “Parliamentary elections in Thailand, July 2011.” Electoral Studies 31 (3): 633-636.
Chanintira na Thalang. 2009. “The Fluidity of Nationalistic and Ethnic Aspirations in Aceh.” Nations and Nationalism        15 (2): 319-339.
Chanintira na Thalang. 2005. “The Presidential Elections in Indonesia, July and September 2004.” Electoral Studies        24 (4): 755-761.
Chanintira na Thalang. 2005. “The Legislative Elections in Indonesia, April 2004.” Electoral Studies 24 (2): 326-332.