ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข (Prof.Dr.Kitti Prasirtsuk)

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข (.Prof.Dr.Kitti Prasirtsuk)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  kitt@tu.ac.th

การศึกษา:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น, เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
M.A. in Japanese Literature (1994), Keio University
M.A. in Asian Studies (1998), University of California, Berkeley
Ph.D. in Asian Studies (2001), University of California, Berkeley

ความเชี่ยวชาญ:

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
การเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
อาเซียน
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (IPE)

ตำแหน่งในปัจจุบัน:

รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (2561 – ปัจจุบัน)
ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2554 – ปัจจุบัน)
กรรมการหลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า (2560 – ปัจจุบัน)
กรรมการหลักสูตร “ไทยและประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” สถาบันพระปกเกล้า (2556 – ปัจจุบัน)
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ (2558 – ปัจจุบัน)
กรรมการตรวจสอบวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2560 – ปัจจุบัน)
Advisory Committee (ผู้แทนประเทศไทย), Asia Center, Japan Foundation (2558 – ปัจจุบัน)

ผลงานตีพิมพ์
(ภาษาอังกฤษ)

(บางส่วน):

Japan’s Soft Power and Japan-ASEAN Relations” (Yoshihide Soeya and Tang Siew Mun (eds.), ASEAN-Japan Partnership: Celebrating 45 Years of Dialogue Relations, Singapore: ISEAS Press, forthcoming).
An Ally at the Crossroads: Thailand in the U.S. Alliance System” (Michael Wesley, ed. Global Allies, Canberra: ANU Press, 2017).
China’s Soft Power in ASEAN: Opportunities and Challenges”. The Sixth Chinese-Thai Strategic Research Seminar Proceedings, 7-10 November 2017, Xiamen, China, pp. 251-257.
Thailand in 2015. Bill, Blast, and Beyond” (Asian Survey 56: 1, January/February 2016, pp. 168-173).
Thailand in 2014. Another Coup, a Different Coup?” (Asian Survey 55: 1, January/February 2015, pp. 200-206).