ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (Asst.Prof.Dr.Ajirapa Pienkhuntod)

ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (Asst.Prof.Dr.Ajirapa Pienkhuntod)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  aj_pien@hotmail.com

การศึกษา:

Ph.D. (Peace and Conflict Studies), National Centre for Peace and Conflict Studies, University of Otago
Master of International Relations Victoria University of Wellington
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

นโยบายการคุ้มครองทางสังคมกลุ่มคนเปราะบาง
ความมั่นคงแบบไม่ดั้งเดิม
การไกล่เกลี่ย
การสร้างสันติภาพระดับท้องถิ่น

ผลงานวิชาการ (บางส่วน):

หนังสือ

อจิรภาส์ เพียรขุนทด. (2565). ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มคนเปราะบาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. RGB Printing. ขอนแก่น.

บทความภาษาไทย

รัศมี ตันธวัฒน์ และ อจิรภาส์ เพียรขุนทด. (2566). ประสิทธิผลของระบบคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยแอปพลิเคชัน Mental Health Check-In ในการลดโอกาสการฆ่าตัวตายของกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงสุขภาพจิต กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. Journal of Modern Learning Development, 8(1), 185 – 199.

ภานุวัฒน์ สิงห์คาป้อง และ อจิรภาส์เพียรขุนทด. (2565). การวิเคราะห์คุณค่าผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์, 7(2)

อภิศักดิ์ อามาตย์ และ อจิรภาส์ เพียรขุนทด. (2565). ปัจจัยความสำเร็จและข้อจำกัดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 48(2), 113 – 126

บทความภาษาอังกฤษ

Phoruean, K., & Pienkhuntod, A. (2023). Civil Society Organizations and Social Protection of Vulnerable Gender-diverse Persons (LGBTQ+) in Isan. Asia Social Issues, 16(1).

Setyo Mumpuni, Nurjanah & Pienkhuntod, Ajirapa. (2021). Entrepreneurship for Sustainability of Islamic Education: A Case of the Non-Formal Islamic School, Pondok Pesantren Al Qohar, Indonesia. วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ, 7(2).

Tran Thi Tam & Pienkhuntod, Ajirapa. (2021). Acculturation of Vietnamese Immigrants and Descendants in Northeastern Thailand: An Analysis of Multiple Determining Factors. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 19 (1), 55-77.