รศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ (Assoc.Prof.Dr.Sunida Aroonpipat)

รศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ (Assoc.Prof.Dr.Sunida Aroonpipat)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2315
อีเมล์:  sunida@tu.ac.th

การศึกษา:

Ph.D. (International Public Policy), University of Tsukuba, Japan
MSc. (Politics of the World Economy), London School of Economics and Political Science, UK 
MPhil. (Development Studies), University of Cambridge, UK
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงาน (หลักสูตรนานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

อาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา, วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2560)

ทุนที่ได้รับ:

Visiting Scholar, Faculty of Social and Political Sciences, Gadjah Mada University, Indonesia (พ.ศ. 2557)
นักวิชาการพาณิชย์, กรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2545-2551)
ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2545)

Japanese Government Scholarship (สำหรับ Ph.D. at University of Tsukuba)
British Chevening Scholarship (สำหรับ MSc. at LSE)
Cambridge-Thai Foundation Bursary (สำหรับ MPhil. at University of Cambridge)

ความสนใจทางวิชาการ:

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
ภูมิภาคนิยม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาเซียน
นโยบาย การปฏิบัติ และการเจรจาประเด็นการค้าและเศรษฐกิจกรอบพหุภาคีและทวิภาคี

ผลงานวิจัยและวิชาการ:

S. Aroonpipat, “Thai State-Business Coalition on the ASEAN Free Trade Area in the Early 1990s,” The Journal of International Public Policy, 27(2011) p. 23-45.
สุนิดา อรุณพิพัฒน์, “ASEAN Way และกลไกยุติข้อพิพาททางเศรษฐกิจ” รัฐศาสตร์สาร, 35 (2014), 136-173.
S. Aroonpipat, “Thailand Inconsistent Involvement in ASEAN: The Shifting Domestic Coalition towards AFTA,” Pacific Focus, 32:2 (2017) p. 259-289.
S. Aroonpipat, “Governing Aid from China through Embedded Informality: Institutional Response to Chinese Developmental Aid in Laos,” China Information, (2017).