ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (Asst.Prof.Dr.Sikarn lssarachaiyos)

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
อีเมล์: sissarachaiyos@gmail.com

การศึกษา:

Ph.D. in Public Administration, School of Public Administration, University of Nebraska at Omaha, August 2012
Master of Public Affairs, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, May 2007
Bachelor of Arts in Public Administration, Faculty of Political Science, Thammasat University, September 2002

ความสนใจทางวิชาการ:

State and local government finance and budgeting
Public debt policy and management
Infrastructure financing
International public finance
Cost-benefit analysis
Urban economic development

วิชาที่เปิดสอน:

ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
ร.360 การบริหารการคลังและงบประมาณ
ร.361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ร.363 การบริหารการคลังท้องถิ่น

ทักษะทางภาษา

ภาษาอังกฤษ (ระดับสูง)
ภาษาเชค (ปานกลาง)
ภาษาเยอรมัน (พื้นฐาน)