รศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ (Assoc.Prof.Dr.Wasan Luangprapat)

ศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ Assoc.Prof.Dr.Wasan Luangprapat)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
อีเมล์: wasanbu@gmail.comwasanbu@yahoo.com

การศึกษา:

รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมดี, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2535 – 2538
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2539 – 2543
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science), Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University, Japan, พ.ศ. 2548 – 2551

ความสนใจทางวิชาการ:

การปกครองส่วนท้องถิ่น
การกระจายอำนาจ
การปฏิรูประบบราชการ

ผลงานวิจัย:

ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

ศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

ขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy Policy Unit)

โครงการการสังเคราะห์ตัวแบบเชิงทฤษฎีและการบริหารจากผลการดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ

โครงการศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะให้ภาค ประชาสังคม/ชุมชน”

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมในการจัดทำบริการสาธารณะ”

แนวทางการกำหนดขอบข่ายและรูปแบบในการดำเนินภารกิจหน้าที่ของนคร แม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน

Institutional Capacity Assessment: Local Government and Children’s Rights

การจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของจังหวัดกาญจนบุรี : เน้นการบริหารองค์การความร่วมมือโดยมีองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาการกิจและโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ เหมาะสม: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

บทความ:

‘การอภิบาล’ (Governance) ในฐานะมโนทัศน์ทางการบริหารรัฐกิจ

ปุจฉาประชาธิปไตย: บทสำรวจเบื้องต้น

องค์การมหาชน (Distributed Public Governance) บทวิจารณ์หนังสือ OECD – Distributed Public Governance: Agencies, Authorities, and Other Government Bodies

การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย: สอง กระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ ลูกค้า หรือ พลเมือง

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก: ความก้าวหน้าและประเด็นปัญหา

“ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางปกครอง การกำกับดูแล และความเป็นอิสระของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: แนวคิด ประเด็นปัญหา และข้อพิจารณาบางประการ

ประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิเด็กในระดับท้องถิ่น: บทสะท้อน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

การกระจายอำนาจและวิกฤติการณ์การเมือง

สองคลื่นแห่งการปฏิรูประบบราชการไทย: 15 ปีของความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบัน ทางการเมือง-การบริหารไทย, 2535 – 2549 (Public Sector Reform in Thailand: 15 Years of Changes within the Thai Politico-Administrative Institutions, 1992 – 2006)

หนังสือ:

การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21

ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ

ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/wasan-luangprapat-3423a7229?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BqgKqdch%2BQJKnKbujUu4AUw%3D%3D