รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (Assoc.Prof.Dr.M.L.  Pinitbhand Paribatra)

ศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (Assoc.Prof.Dr.M.L. Pinitbhand Paribatra)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2314
อีเมล์: paribatra@gmail.com

การศึกษา:

ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์, Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA
ปริญญาโททางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลส่วนตัว:

อาจารย์ประจำภาควิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานร่วมของโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch)

วิชาที่เปิดสอน:

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.330 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.370 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย
ร.371 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.393 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
ร.407 สัมมนารัฐและสังคมพม่า
ร.430 ชนชาติ วัฒนธรรมและปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร.438 สัมมนารัฐและสังคมสิงคโปร์