รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (Assoc.Prof.Dr.M.L.  Pinitbhand Paribatra)

ศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (Assoc.Prof.Dr.M.L. Pinitbhand Paribatra)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2314
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1406
อีเมล์: paribatra@gmail.com

การศึกษา:

ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์, Northern Illinois University, DeKalb, IL, USA
ปริญญาโททางเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลส่วนตัว:

อาจารย์ประจำภาควิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานร่วมของโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch)

วิชาที่เปิดสอน:

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
ร.412 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยสังคมและการเมือง
ร.415 สัมมนา: ความรุนแรงและสันติวิธีในการเมือง