รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (Asssoc.Prof.Dr.Puli Fuwongcharoen)

ศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (Asssoc.Prof.Dr.Puli Fuwongcharoen)
คณบดี
สถานที่ทำงาน: คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2 ถนนพระจันทร์, กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์:  puli_fu@tu.ac.th

การศึกษา:

Ph.D. in Politics and International Studies, University of Cambridge, United Kingdom
M.Phil. in Politics, University of Cambridge, United Kingdom
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำเร็จการศึกษาเป็นที่ 1 ของรุ่น)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สำเร็จการศึกษาเป็นที่ 1 ของรุ่น)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนการศึกษา:

Hosei International Fund (HIF), Hosei University, Japan
ทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์, มูลนิธิอานันทมหิดล

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
สถาบันนิยมใหม่ (New Institutionalism)
อำนาจตุลาการ (Judicial Power)
ประวัติศาสตร์การเมืองสยามสมัยรัชกาลที่ 7 – 8

ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ:

The Godfather (1972)
Scent of a Woman (1992)
Nixon (1995)
Sabrina (1995)
Two Weeks Notice (2002)