ผศ.ดร.ชาย ไชยชิต (Asst.Prof.Dr.Chai Chaiyachit)

ผศ.ดร.ชาย ไชยชิต (Asst.Prof.Dr.Chai Chaiyachit)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: chaiyachit@hotmail.com

การศึกษา:

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

ความสนใจทางวิชาการ:

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
การจัดการปกครอบแบบเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ