ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข (Asst.Prof.Dr.Chaiwatt Mansrisuk)

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข (Asst.Prof.Dr.Chaiwatt Mansrisuk)
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
อีเมล์: pomstou@gmail.com

การศึกษา:

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
Master of Public Policy, Saitama University (GRIPS), Japan (2541)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
Dr. phil. (Political Science) magna cum laude, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany (2560)

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย
กระบวนการนโยบาย
การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น
การเมืองการปกครองไทย