Direk Talk : Looking Forward มองโลก มองไทย มองไปข้างหน้า

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) มีนโยบายในการจัดเสวนาทางวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของคณะ อีกทั้งยังช่วยให้คณาจารย์ของคณะได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุด แก่ชุมชนและสังคม
.
โดยผลงานวิจัยที่มานำเสนอในการสัมมนาดังกล่าวนี้เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการประเมินในระดับมาตรฐานในแต่ละสาขา รวมทั้งในบางผลงานวิจัยยังได้นำไปตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม หรือเป็นบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอีกด้วย ผลงานวิจัยเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และเพื่อให้การศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียนและของโลกได้ในอนาคต รวมถึงเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่สังคมได้อย่างกว้างขวางต่อไป
.
📌 เพื่อสืบสานความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิชาการเพื่อสังคมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะอันเป็นพันธกิจของคณะ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างสำนักข่าวออนไลน์ Decode กำหนดจัดงานสัมมนา “Direk Talk : Looking Forward มองโลก มองไทย มองไปข้างหน้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.15 –17.00 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Facebook Live Direk Jayanama Research Center
.
🔴 ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ประจำปี 2567 เรื่อง “Contending Citizens: Alternative meanings of popular participation in Thailand “
ปาฐกถาโดย Professor Dr.Duncan McCargo
.
⚫️ Panel 1 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

▶️ เรื่อง นโยบายต่างประเทศไทย: เศรษฐกิจ เพื่อนบ้าน และพหุภาคีนิยม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
▶️ เรื่อง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
▶️ เรื่อง บทบาทของสหรัฐอเมริกาและจีนในละตินอเมริกา
โดย อาจารย์ ดร.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์
.
🔴 Panel 2 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

▶️ เรื่อง Safe Zone พื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
▶️ เรื่อง เจียระไนมนุษย์ Gen Y และแนวทางรับมือในระบบราชการ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.นาอีม แลนิ
.
⚫️ Panel 3 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

▶️ เรื่อง สำรวจสถานการณ์ความขัดแย้ง และความรุนแรงในสังคมโลกและสังคมไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
▶️ เรื่อง ความคาดหวังกับความเป็นจริง: การเมืองของการออกแบบวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560
โดย อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ วัฒนสุข

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลินี สนพลาย
.
#DirekTalk2567
#75ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์