Direk Podcast Ep.66 : กลไกและความสำคัญของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา | วรศักดิ์ จันทร์ภักดี

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Direk Podcast Ep. นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนาถึง กลไกและความสำคัญของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ว่าแต่ละวันบรรดาสมาชิกวุฒิสภาได้ทำอะไรกันบ้าง เราจะมาสนทนากับคุณวรศักดิ์ จันทร์ภักดี วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นศิษย์เก่าทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของสาขาวิชาการเมืองการปกครองของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณวรศักดิ์ได้ทำการค้นคว้าอิสระหรือ IS เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ (executive-legislative relations): กรณีศึกษาวุฒิสภาภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast