Direk Podcast Ep.65 : ทิศทางแรงงานไทย ในวันเผชิญกับสังคมสูงวัย-ค่าครองชีพสูงขึ้น | สุนิสา ช่อแก้ว

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

สังคมผู้สูงอายุ หรือ aged society เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมไทยกำลังพูดถึง ทั้งทางด้านการสาธารสุข และนโยบายของภาครัฐ ขณะเดียวกันการปรับหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายต้องมาคบคิดร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแรงงานในกลุ่มนี้เป็นต้น

ดังนั้น Direk Podcast Ep. นี้ จะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยถึงทิศทางแรงงานไทยในวันที่เผชิญหน้ากับสังคมสูงวัย รวมถึงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น กับรองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันครับ

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast