Direk Podcast Ep.61 : “Democracy Promotion” หนทางสู่ประชาธิปไตย? | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา –

Direk Podcast Ep. นี้ จะนำทุกท่านไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่อง Democracy Promotion ผ่านการสนทนากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงต้นกำเนิดของชุดวิธีคิด การสร้างคำอธิบายถึงความสัมพันธ์ และพลังในการครอบครองปริมณฑลทางการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ว่าเหตุใด Democracy จึงเป็นหนทางที่หลายครั้ง เป็นเป้าหมายเดียวในการที่จะต้องไปให้ถึง มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องดำเนินไปให้ถึง Democracy อย่างเดียว เป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ ร่วมติดตามไปพร้อมกับเรา

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast