Direk Podcast Ep.57 : “ท้องถิ่นไทย” ทิศทาง ความท้าทายในบริบทใหม่ | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ดิเรกพอดแคสต์ในตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปัจจุบันความเป็นท้องถิ่นได้ถูกท้าทายในหลายมิติ ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเด็นสำคัญที่ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ประเด็นเหล่านี้จะเป็นสาระสำคัญที่จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมสนทนาไปด้วยกัน

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast