Direk Podcast Ep.39 Long Take Politics & Elections | ขวัญข้าว คงเดชา

หากท่านไหนติดตามเพจเฟซบุ๊ก Direk Jayanama Research Center เฟซบุ๊กของศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนจะยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม โดยงานในเดือนนั้นงานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมเวทีสนทนาสาธารณะเรื่อง ‘Long Take Politics & Elections: บทสนทนาว่าด้วย ประชาธิปไตย การเมือง และการเลือกตั้ง ในปี 2023 มีเนื้อหาว่าด้วยการเมืองกับการเลือกตั้ง ซึ่งจัดเป็นซีรี่ย์ 3 ครั้ง ได้แก่ “Long Take Politics & Elections: สนทนาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเมืองแบบ Misinformation” “Long Take Politics & Elections: สนทนาว่าด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการเลือกตั้ง” และ “Long Take Politics & Elections: สนทนาว่าด้วย จับตาสถานการณ์ การเลือกตั้ง 66”

ฉะนั้น Direk Podcast ใน Ep. นี้ จะขอพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปทบทวนกิจกรรรมสนทนาสาธารณะครั้งนั้นกับ คุณขวัญข้าว คงเดชา นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ถึงประเด็นสาระสำคัญที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนั้นกัน